Foxit Reader
Link APK: (gốc)Bấm vào đây
Link Windows:Bấm vào đây
Link iOS:Bấm vào đây
Link MAC OS:Bấm vào đây
Google Play:Bấm vào đây