Kodi TV
Link APK: (32bit)Bấm vào đây
Link APK: (64bit)Bấm vào đây
Link Windows: (32bit)Bấm vào đây
Link IOS: (DEB FILE (ARM)Bấm vào đây
Link MAC OS:Bấm vào đây