uTorrent Pro
Link APK: (Pro)Bấm vào đây
Link APK: (ARM X86)Bấm vào đây
Link Windows:Bấm vào đây
Link MAC OS:Bấm vào đây
Google Play:Bấm vào đây